WEGO Projekt

INŻYNIERIA SANITARNA

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Operaty wodnoprawne


Specjalizujemy się w wykonywaniu operatów wodnoprawnych, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Treść składająca się na operat wodnoprawny powinna być zgodna z projektami budowlanymi związanymi z operatem, a zasady nie mogą naruszać zasad gospodarowania wodami opisanymi w innych ustawach i rozporządzeniach.

Operaty wodnoprawne

Nasze operaty wodnoprawne gwarantują szybkie przyjęcie wniosku o wydanie pozwolenia przez właściwy organ administracji publicznej oraz to, że wydane pozwolenia wodnoprawne będą zgodne z oczekiwaniem Inwestora.

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne:

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Art. 389 (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na:

 • szczególne korzystanie z wód np.:
 • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych,
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • przejście pod ciekiem,
 • wykonanie urządzeń wodnych np.:
 • budowa stawu rekreacyjnego i hodowlanego,
 • wylotu ścieków do cieku, gruntu,
 • przepustu drogowego,
 • studni głębinowej.
 • inne działania opisane ww. Ustawie
Pozwolenia wodnoprawne wydawane są w drodze decyzji administracyjnej na okres:

 • nie dłuższy niż 20 lat na szczególne korzystanie z wód,
 • nie dłuższy niż 10 lat na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • bezterminowo na wykonanie urządzeń wodnych.

Ile trwa uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego:

Od momentu zlecenia przygotowujemy kompletną dokumentację operatu wodnoprawnego wraz z niezbędnymi załącznikami. Operat wodnoprawny składamy w Zarządzie Zlewni lub w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Czas rozpatrywanego wniosku i wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego przez Starostwo Powiatowe trwa od 30 do 60 dni w zależności od rodzaju inwestycji.

Niezbędne dokumenty formalno – prawne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

 • operat wodnoprawny,
 • opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 • dokumentacja hydrogeologiczna,
 • decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego